Vie de l’association

Dans cette rubrique vous trouverez les derniers compte-rendus de travail, d’actions, etc.
Dans les sous-rubriques (voir ci-dessous), certains textes importants de l’association comme les statuts, la composition du komitato, etc.

 
Sous-Rubriques


Articles :
Skemo de FET-Komitato (080902)

Karaj ĉiuj,

La venonta kunsido de nia komitato okazos sabaton, la 8-an de junio 2002 je la 10H00 ĉe Robert Laudereauj 115, rue Beranger 92320 Châtillon (metrostacio Châtillon- Montrouge).

1) Lastaj preparoj de "Humanité"-Festo Libroj ĉe UFE, PIV ĉe SAT, KD-oj kaj Esperantaĵoj (JEFO) Anoncoj : Humanité, LME, SAT-Amikaro, Okazas, La Verda Stelo Komunikoj : Eventoj, Esper-Inform, Francilio, Francio, SAT-diskutejo, IKEK, JEFO-membroj. TE kaj speciala folio Loko Humanité-Festo, enir- kaj parkadpermesilo. Muntado : ĵaudon la 12-an posttagmeze. teamo Materialo vendredon la 13-an ekde la 10H00 teamo, helpo al Robert Malfermo, Malmuntado Deĵorado : kiuj, kiam tabelo Tranoktadoj Elektro Nutrado/Trinkado : krespoj kaj trinkaĵoj kaso. teamo

Afiŝado : Librotablo.,.Le Défi des Langues/L’Homme qui a défié Babel, Tinĉjo/Asterikso,PIV/Dictionnaire Pratique/ Waringhien Vortaretoj Diskoj/KD/Aŭd- kaj Vidbendoj Pasporta servo/amikeca reto, katalogo de UEA Gazetoj TE/LME/SAT-Amikaro/E-94 JEFO/Esperanto, Sennaciulo, Internaciisto Kaso Faldfolioj de FET Adres- kaj retlibro. Kursoindikaro estos Komputilo : Debato : nova PIV Materialo de aliaj E-asocioj :

2) Kresko de FET aliĝoj, kunlaboroj, kontaktoj Pacmovado : La Ciotat, Brive, TTT-ejo : Frédéric Scibor Mumia : Cyrille ATTAC : Florenco UDB/ Ikel MRAP : Mezoriento Nagasaki-Hiroŝimo : Huet/Vincento/Japanoj

3) Someraj E-Aranĝoj : SAT : Nova PIV, Internacia PK Greziljono : aliĝo al asocio IJK : Pato Branco UK : Rilatoj kun Unesko Eŭropa Kongreso : peto al EU, preparo al Florenco Festo : Evento por JEFO, Humanité-festo,

4) Venontaj Eventoj : Kunveno 11/09/02 en Bulonjo ĉe Maro Komitato UFE 22/09/02 : raportetoj pri FET kaj Humanité-Festo, Salono "Vivez Nature" INSULE 28/09 : kiuj venos, Agotago Zamenhofa Festo,

5) Raportoj kaj artikoloj en TE kaj LME artikolo pri FET en venonta LME TE en LME novembra aŭ decembra artikolo pri UFE en TE LME en TE

6) TTT-ejo de FET Projekto Frédéric Scibor/ teamo ?

7) Katalogo, Libroservo, TE, Financoj Katalogo (Petro), Libroservo (Denis) TE ; ĉefartikolo, Artikolo pri Mumia, rezolucio de UK, artikolo pri UK, pri IJK, Huma-Festo

8) Kampanjo al ministro post voĉdonado

9) Venonta kunveno Komitato (26/10 ?)

10) Ceteraĵoj

Fratece via,

Vincent Charlot


Protokolo de FET Komitato de la 8-a de septembro 2002

Ĉeestis : Charles Billard, Vincent Charlot, Joëlle Huet, Robert Laudereau, Petro Levi, Jérôme Mathieu,
Senkulpiĝis : Thierry Bénéfice, Denis Gauci

La kunvokilo estis rete sendita, sed ne poŝte. Tial kelkaj komitatanoj ne estis avertitaj pri la kunveno. Vincent Charlot proponas, ke se unu aŭ du paĝoj de TE dediĉos al protokoloj kaj kunvokiloj. la venontaj protokolo kaj kunvokilo estos rete kaj poŝte senditaj.

1) Matene, ni pritraktis la lastajn preparojn de "Humanité"-Festo
Ni decidis aĉeti kaj pruntepreni librojn ĉe UFE, PIV-ojn ĉe SAT, KD-ojn kaj Esperantaĵojn alportos JEFO. En LME aperos komuniko pri FET kaj la festo, kaj ankaŭ en "Okazas" malfeliĉe post ĝi . Henriko Masson aperigis anoncon en la retlisto de SAT-Amikaro, La Verda Stelo publikigis artikolon. Vincent Charlot sendis komunikojn al jenaj retlistoj : Esper-Inform, Francilio, Francio, SAT-diskutejo, IKEK, JEFO-membroj. TE kaj speciala folio aperis kaj estis senditaj de Robert Laudereau

Loko Lastminute, ni sciis ke nia budo samlokos, sed sur alia stratnomo : Avenue des Yvelines Muntado, alporto de materialo, Malfermo, Malmuntado, Deĵorado,Tranoktadoj, Elektro,Nutrado/Trinkado, Kasoj. Afiŝado, Librotablo, Diskoj/KD/Aŭd- kaj Vidbendoj, gazetoj, libroservo, faldfolioj, adreslibro, kursoj, asekuro, komputilo, debatoj, Materialo de aliaj E-asocioj estis pritraktitaj de la Komitato :

2) Kresko de FET aliĝoj, kunlaboroj, kontaktoj

 Dum ferioj FET kontaktiĝis kun E-istoj kiuj agadas en progresemaj medioj
 Pacmovado : En La Ciotat (Nicole Lafitte kaj Pierre Oliva) , Brive (Guy Conche) kaj Pau (Frédéric Scibor)
 TTT-ejo : Frédéric Scibor, junulo el Pau, estas progresema TTT-retestro. Li akceptis okupiĝi pri FET-TTT-paĝoj kaj prezenti projekton.
 Mumia kaj Mortopuno : Cyrille Poullet el JEFO jam akceptis esti korespondanto de FET pri Mumia. Li estras la TTT-ejon pri Mumia. Li verkis artikolon por TE kaj deĵoros dum la Humanité-festo.
 Palestinio : Frédéris Scibor kaj Daniel (Ikel Breizh) okupiĝas pri tiu afero.

 ATTAC : Dum la lasta Eŭropa Kongreso, junaj italoj kaj francoj decidis fondi asocion ESEF por prezenti Esperanton al Socia Forumo Eŭropa, kiu okazos en Florenco de la 7-a ĝis la 10-a de Novembro. En Francio estas ATTAC-anoj kiel en Germanio. Ni povos partopreni en tiu renkontiĝo kiel E-istoj.
 UDB/ FET protestis kontraŭ skandala juĝo kontraŭ proparolanto de UDB, kiu atakis parole Le-Peniston.
 MRAP : FET subskribis petleterojn kontraŭ detruoj de palestinaj domoj far israela armeo kaj por justa paco prezentita de "Movado Pacon nun !" (La Paix Maintenant)
 Nagasaki-Hiroŝimo : Japana amiko sendis artikolon pri tiu temo.

FET subskribis petleterojn por Daniel Mermet en afero "Saga-Cité", por Safiya, juna patrino en Niĝerio mortkondamnita pro nasko de infano ekster edzeco, por tekna radio kontraŭ prefekta interveno.

Volo de FET estas partopreni en tiuj civitanaj movadoj kaj kontribui per niaj klopodoj kaj Esperanto al komuna laboro.

3) Someraj E-Aranĝoj :

SAT okazigis sian 75-an kongreson inter la 1-a kaj la 7-a de julio en Alikanto (Hispanio) kun 150 homoj. Notindas, ke 60 homoj ne povis alveni pro vizaj problemoj !!! La granda evento de tiu kongreso estis apero de Nova PIV (Plena Ilustrita Vortaro), kiun prezentos Michel Duc Goninaz dum Festo de Humanité. Alia evento estos elekto de Internacia Plenum-Komitato por 2003, ĉar de 1937, la PK konsistis nur el parizanoj.

IJK : Internacia Junulara Kongreso okazis inter la 21-a kaj la 28-a de Julio en Pato Branco (Sudbraziilo).

La Fortalezan Universalan Kongreson partoprenis 1484 homoj el 58 landoj. La ĉefa afero estis alvenos de S-ro Patrick Gallaud, Ĝenerala sekretario de Ligkomitato Unesko-NRO-j kaj ankaŭ de Tutmonda Federacio de Uneskaj Asocioj, Centroj kaj Kluboj. Tiu gravulo partoprenis dum la tuta semajno en nia kongreso, prelegis pri kultura diverseco kaj pri Unesko kaj NRO-j, sekvis Ĉe-kursojn, legis en la solena inaŭguro mesaĝon de Unesko al UK petante senkulpigon en Esperanto ne legi en Esperanto, sed intervenis en Esperanto dum 4/5 minutoj en la solena fermo. Post tiu vizito, agado ĉe Unesko multe ampleksiĝos.

Kastelo Greziljono festis sian kvindekjaran "esperantiĝon" per granda festo la 20-an de julio, en kiu partoprenis Robert Laudereau kaj Vincent Charlot nome de FET. Okazis dum la tuta somero staĝoj kaj JEFO okazigis tie sian Festivalon. La komitato aprobas aliĝon de FET al Greziljono per aĉeto de kooperativa akcio.

En Pluezek kaj Kvinpetalo okazis staĝoj tre partoprenitaj (en Pluezek pli ol 130 partoprenis en Aŭgusto kaj okazis multnombraj staĝoj en Kvinpetalo)

La 5-a Eŭropa Kongreso okazis fine de aŭgusto en Verono. Okaze de tiu kongreso, italoj kaj francoj renkontiĝis por partopreni gigantan kontinentan renkontiĝon de Socia Forumo inter la 7-a kaj la 10-a de novembro en Florenco celantan prepari Porto-alegran Socian Forumon okazontan en Januaro 2003. Tiuj esperantistoj dezirus varbadi por Esperanto. ATTAC-anoj el Francio kaj Germanio laboras en organizoj kontraŭ liberala tutmondigo kaj prezentas Esperanton kiel rimedon por lingvaj malfacilaĵoj. Ambaŭ "tendencoj" devus kunlabori. :

4) Venontaj Eventoj :
La 11-an de septembro 2002 okazos kunveno en Bulonjo ĉe Maro por prepari interasocian kongreson de 2005 komunan al ĉiuj E-organizoj el Francio, kun partopreno de belgaj kaj britaj E-asocioj. Vincent Charlot reprezentos FET. Li petos salonon por unu tuta tago por nia ĝenerala kunveno kaj proponos starigi klasikan koncerton de junula grupo kaj prelegojn.

Vincent Charlot, reprezentanto de FET ĉe Esperanto-France, prezentos raporteton pri FET kaj Humanité-Festo en UFE-komitato de la 22-a de septembro.

En salono "Vivez Nature" (19-23/09/02) estos Esperanto-budo starigita de René Ballaguy kiun ni devus helpi.

Okazos INSULE (kunveno de pariziaj E-asocioj) la 28-an de septembro en lokalo de SAT-Amikaro. Robert Laudereau reprezentos FET. Necesus aliaj.

La tradicia Agotago okazos la 5-an de oktobro 2002. Ĉu en Beaubourg ?

Kunveno por nia Parizia Zamenhofa Festo okazas hodiaŭ samtempe kiam nia kunveno. Vincent Charlot bedaŭras, ke ni ŝajne ne reagis, kiam estis fiksita tiu kunveno.

5) Raportoj kaj artikoloj en TE kaj LME
Artikolo pri FET aperos en LME. TE aboneblos per UFE, ĉar tabelo de aboneblecoj aperos en venonta kaj postvenonta LME. Artikolo pri UFE verkota de Jérôme Mathieu aperos en TE, samkiel abonebleco al LME. Antaŭvidiĝas makleraĵo de 15%.

6) TTT-ejo de FET
Dum kongreso de SAT en Alikanto, Vincent Charlot renkontiĝis kun Frédéric Scibor, el Pau, juna retestro de TTT-ejoj de multaj asocioj. Li jam realigis TTT-paĝojn de SAT-Amikaro kaj de Komunista Frakcio de SAT. Li akceptis tiam kaj tie starigi TTT-paĝojn de FET.

Nia TTT-ejo devas esti simpla kaj rapida. Ĝi devos enhavi paĝojn dediĉitajn al interna vivo de FET (statuto, tekstoj, Komitato), al TE, libroservo, mesaĝadon al ni kaj ligoj al Kalendaro, E-kaj ne-E-organizoj.

La Komitato decidas taski Frédéric Scibor realigi projekton de TTT-paĝoj de FET kaj taksi lian laboron dum la venonta Komitato.

7) Katalogo, Libroservo, TE, Financoj
Denis Gauci (Libroservo) kaj Renata Davrainville (Kaso) ne povis veni. Petro Levi iom post iom realigas la katalogon. En venonta TE estos ĉefartikolo de Vincent en la franca, artikolo pri Mumia Abu Jamal (Cyril Poullet), pri Pluezek (Sébastien Ehrard), rezolucio de UK, artikolo pri IJK kaj Huma-Festo.

8) Kampanjo al ministro post voĉdonado
La Komitato decidas proponi al Francilia Federacio de UFE helpon por retsendi al ĉiuj deputitoj de Pariza Regiono leteron petantan apogon al instruado de Esperanto.

9) Venonta kunveno
La venonta Komitato okazos la dimanĉon 27-an de oktobro ĉe "Gehuetoj". Kunveno pri bilanco de Huma-festo okazos antaŭe.


Protokolo de laborkunveno pri festo de Homaro la 25-an de Aŭgusto 2002

Ĉeestis Charles Billard, Vincent Charlot, Robert Laudereau, Petro Levi, Jérôme Mathieu, Emmanuel

Senkulpiĝis René Ballaguy, Thiérry Bénéfice, Denis Gauci, Joëlle Huet, Cyrille Poullet,

La kunveno komenciĝis je la 14H30 kaj finiĝis je la 17H00.

Antaŭ ol paroli pri Festo de Humanité, Vincent Charlot pritraktis kelkajn aferojn :

1) Kunveno de INSULE estas programita por la 8-a de Septembro pri preparado de Zamenhofa festo, de la 10H00 ĝis la 13H00. Samtempe ni okazigos nian komitatan kunvenon. Ŝajnas, ke ni ne bone reagis en tiu kunveno. Ni provos sendi iun.

2) Nia komitata kunveno okazos la 8-an de septembro 2002 de la 10H00 ĝis la 18H00 ĉe Robert Laudereau, 115, rue Béranger 92320 Châtillon.

3) Vincenti anoncas kunvenon la 11-an de Septembro en Bulonjo ĉe Maro por prepari la interasocian kongreson de 2005, kiu celebros la centjariĝon de la unua kongreso de Esperanto en Bulonjo ĉe Maro. Li venos, sed dua homo por reprezenti FET deziratas.

Festo de Humanité
1) Antaŭfestaj aferoj :
Pri la libroj mendotaj, Robert Laudereau kaj Vincent Charlot iros al la libroservo de UFE venontan merkredon. Petro Levi iros al SAT por mendi PIV-ojn.

Reklamo por Humanité-Festo en Humanité estis patita de Robert Laudereau.
Vincent verkis etan artikolon por LME (Le Monde de l’Espéranto). Ĝi aperos en venonta LME kun mencio de Festo de Humanité.
La 20/06/2002, Vincent Charlot sendis anoncon pri festo de "Humanité por SAT-Amikaro kaj por Okazas". Li informiĝos.
Vincent Charlot vidos por Esperanto 94. Li sendos komunikon al Eventoj, Esper-Inform, Francilio, Francio, SAT-diskutejo kaj IKEK. Jam anonco ĉe JEFO-membroj aperis dank’al Emmanuel Vilalta.

TE aperos venontan semajnon. Ni poste sendos al vasta publiko specialan folion kun mapo, anoncoj kaj aliĝilo.

Humanité-Festo
Ni poste pritraktis Humanité-Feston Ĝi okazos : la 13, 14 kaj 15-an de septembro 2002 en la Courneuve-Parko. Nia budo staros sur Avenuo de Normandie kiel lastjare. Robert Laudereau vizitos sidejon de Humanité venontmerkrede por scii pli precize nian ekzaktan lokon, niajn najbarojn, preni enir- kaj parkadpermesilon.

Muntado : La budo estos je 4 metroj fasada, vere profunda.
La muntado okazos ĵaudon 12-an posttagmeze. Robert Laudereau alportos la tendojn. Robert, Pierre, Jean-Claude kaj du aliaj venos.
ALporto de la tuta materialo okazos Vendredon la 13-an ekde la 10H00 Tiutage ne eblos ekde la 12H00 parki en la festo. Emmanuel venos ĉe Robert Laudereau matene kaj Jérôme helpos en la festo. La samaj kiel ĵaŭdon venos.
Verŝajne la budo malfermiĝos je la 17H00 ĝis la 21H00 aŭ 22H00. Vincento, Cyrille kaj Axel Rousseau verŝajne venos vespere ekde la 18H00. Malmuntado okazos dimanĉe inter la 21H00 kaj la 22H00.

Deĵorado : Ni ne ankoraŭ trovis multajn deĵorantojn. Jen horoj proponataj
Vendrede 17H00 - 22H00 Vincent/ Robert Nokto de Vendredo ĝis Sabato 22H00/9H00
Tago Sabato de la 9H00 ĝis la 22H00 9H00/13H00 Robert 13H00-18H00
Vincent 18H00-22H00 Vincent
Nokto de Sabato ĝis Dimanĉo 22H00/9H00
Tago Dimanĉo de la 9H00 ĝis la 22H00 9H00/13H00 Robert 13H00-18H00
Vincent 18H00-22H00 Vincent

Pri la tranoktadoj ŝajnas, ke Axel Rousseau kaj Cyrille Poulet akceptos tranokti

Elektro/telefono :
Estos elektro, sed Robert Laudereau ĉu eblos telefono, sed ŝajnas malfacile.

Nutrado/Trinkado :
Estos krespoj kaj trinkaĵoj Estos speciala kaso por tiu parto. Joëlle HUET estos respondeculino pri tio.

Afiŝado :
Robert Laudereau alportos afiŝoj. Bonvenos afiŝoj de aliaj asocioj.

Surtabla materialo :

 Estos librotablo. Robert Laudereau kaj Vincent Charlot serĉos ĉe UFE librojn.
 Petro Levi serĉos ĉe SAT PIV-ojn.
 Le Défi des Langues/L’Homme qui a défié Babel, Tinĉjo/Asterikso, PIV/Dictionnaire Pratique/ Waringhien Vortaretoj ? aliaj libroj ?
 Diskoj/KD/Aŭd- kaj Vidbendoj
 Kaso sub respondeco de Robert Laudereau

Por informi homojn jarlibro 2001 aŭ 2002, pasporta servo/amikeca reto, katalogo de UEA

Gazetoj prezentotaj
TE/Le monde de l’espéranto//SAT-Amikaro/E-94 JEFO/ Esperanto

Estos faldfolioj de FET Adres- kaj retlibro disponeblos por homoj, kiuj bonvolos sian adreson.. Kursoindikaro estos. Vincent respondecos.

Komputilo : kun programoj /konekto al Interreto ?

Debato : nova PIV Ĉefparolanto : Michel Duc-Goninaz
(Alain Roŭ ?)
Kreŝimir Barkovic’, Vincent Charlot, Claude Longue-Épée, Bertrand Hugon, Daŭro (1 horo) vendado kaj dedixo de PIV Vincent devos organizi

Materialo de aliaj E-asocioj :
La regulo estus, ke ĉiuj E-asocioj libere alportos sian materialon, kondiĉe ke ili diru al FET, kion ili alportas kaj kiun rezulton ili havis.
Kompreneble, FET konservos la rajton rifuzi ion, kiu fundamente atencos ĝian vidpunkton (ekzemple faŝismaĵon !).

Ne-E-Asocioj povos kompreneble peti al la budo disdoni materialon.


Protokolo de FET-Komitato de la 8-a de junio 2002

Nia kunveno komenciĝis je la 14H00 kaj finiĝis je la 18H00

Ĉeestis : Thierry Bénéfice, Vincent Charlot, Renée Davrainville, Denis Gauci, Robert Laudereau, Pierre Lévy (Petro Levi), Jérôme Matthieu.

Senkulpiĝis : Maurice Burtet, Jean-Pierre Esquillan, Bernard Greck, Joëlle Huet,

Petro Levi prezidis la kunvenon kaj Vincent Charlot protokolis.

Vincent Charlot bonvenigis Jérôme Mathieu, Estraranon de Espéranto-France kaj reprezentanton de Espéranto-France en komitato de FET kaj Thiérry Bénéfice, novan komiattanon de FET.

1) Sekvoj de nia Ĝenerala Kunveno
Nia Ĝenerala Kunveno en la "Kvinpetalo" de la 9-a ĝis la 12-a de majo 2002 elektis komitaton kun 13 membrojn, al kiu aldoniĝas reprezentanto de "Esperanto-France".

1°) Funkcioj
La Komitato decidis unue pri disdivido de funkcioj kiuj ĝis nun jenis :
- Robert Laudereau (prezidanto),
- Renée Davrainville (kasisto),
- Denis Gauci (Libroservo),
- Gérard Recquigny (TE),
- Petro Levi (Korektado de TE),
- Vincent Charlot (Eksteraj Rilatoj)

Vincent Charlot akceptas taskon de sekretario de FET kun eksteraj rilatoj.
La komitato akceptas tiun disdividon.

Listigiĝis estontaj bezonoj :

- Starigo de TTT-ejo de FET kaj FET-reto. Cyrille Poullet (de JEFO) akceptis helpi FET en tio kaj Thiérry Bénéfice pretas okupiĝi pri tio. Robert Laudereau mencias novan anon dezirantan ankoraŭ labori pri tio. Dumferie, unuaj konsideroj fariĝos.
- Katalogo kaj inventaro de nia libro-servo bezonatas. Petro Levi laboras pri ĝi.
- Integrado en nia buĝeto de librostoko
- Rilatoj kun progresemaj fortoj. Ĝis nun, FET aliĝas al pluraj retlistoj pri mortopuno, por Mumia Abu-Jamal, kontraŭ torturo, kontraŭ liberala tutmondiĝo, por Palestina ŝtato, ktp...

3) Preparado de "Humanité"-Festo (45’)
Kiam : ĉu 14-15-16/09/2002 Kiam munto kaj malmunto de budo ?
Kie : loko kaj budloko (ne en koto, sed ĉe asfaltita strato)
Kiuj : Kiom da bezonatoj por (mal)muntado, por la festo mem (kiom da FET-anoj kaj ceteraj)
Kiel : ĉu krespoj kaj libroj aŭ nur libroj ?
Celoj : aliĝigi, kursopetoj
Ĉu debato ? pri kio ? Ĉu komputilo ? Ĉu muziko ?
TE speciala por festo : plano, Manifesto, niaj gvidlinioj, E-Movado, retadresaro, Per kio : anoncoj en LME, Okazas, SAT-Amikaro, Sennaciulo kaj aliaj, retlistoj

4) Sekvoj de nia kontrakto kun Espéranto-France (30’)
reciprokaj reprezentado de FET kaj de UFE,
reciprokaj artikoloj en TE kaj en LME,
reciprokaj anoncoj
estontaj eventoj : Greziljono 2003, Bulonjo 2005
Nova konsisto de komitato kaj estraro de E-France

5) Kampanjo al politikistoj okaze de voĉdonado (30’)
1995-1999-2002
nuna situacio
estonteco

6) Someraj E-Aranĝoj (10’)
SAT-kongreso en Alicante, UK en Fortalezo, Eŭropa Kongreso IJK en Pato-Branco Brazilo,

7) Venontaj kunvenoj : (15’)
INSULE : 15/06/2002,
staĝoj : Naturamikoj, Greziljono, Kvinpetalo, JEFO FET-Komitato : 08/09/2002, 26/10/2002 ( ?) Espéranto-France 22/09/2002


Deklaro de ĝenerala Kunveno de Federacio Esperantista de Laboro

Ĝenerala Kunveno de FET, okazinta inter la 9-a kaj la 12-a de majo 2002

- unuanime ratifis la kontrakton subskribitan de Prezidantoj de Espéranto-France kaj de FET,
- ŝanĝis sian statuton,
- elektis Vincent Charlot kiel reprezentanton de FET en Komitato de Espéranto-France

- memorigas la ligojn inter FET kaj UFE, en kies komitato FET havis reprezentanton post 1936 kaj postmilite inter 1946 kaj 1953,

- bonvenigas reprezentanton de Espéranto-France en sia komitato,

- gratulas Espéranto-France pro sia kampanjo al politikistoj kaj jam atingitaj rezultoj,

- kontribuos al kampanjo al sindikatoj per siaj propraj kontaktoj,

- invitas samideanojn helpi esperantistan budon en Festo de Humanité,

- sendos regule informojn pri sia aktivado al Espéranto-France kaj ankau disvastigos informojn de Espéranto-France al siaj membraro kaj abonantaro,

- proponos per sia gazeto abonon al LME kaj aliĝon al Espéranto-France, kiel indikite en nia kontrakto.

En Bouresse, la 12-an de majo 2002,


Actualités précédentes : 0 | 10 | 20
Fédération Espérantiste du Travail
115 rue Béranger F-92320 Chatillon