Fruktodona monato Majo


Komenciĝis monato majo per giganta civitana mobilizado kontraŭ Le Pen. La 1-an de majo, FET kun SAT-Amikaro, JEFO-anoj kaj multaj esperantistoj partoprenis manifestacion por defendi la fundamentajn bazojn de la Respubliko.

La 5-an de majo, nia popolo batis la aĉan beston per 82%. En tiu voĉdono, ĉiuj demokratoj (kaj ĉefe maldekstruloj) mobiliziĝis por bari la vojon al faŝismo, rasismo kaj ksenofobio.

Tiel, ni pli trankvile povis ĝui la kvietan kaj simpatian etoson de "Kvinpetalo", kie ni starigis nian Ĝeneralan kunvenon de la 9-a ĝis la 12-a de majo 2002.

Dum tiuj tri tagoj, ni povis diskuti tre fratece kaj profunde pri multaj gravaj eroj : funkciado de nia organizo, rilatoj kun la E-Movado, partopreno en diversaj agadoj, kontribuo al socia movado.

Kial postulas nia statuto, FET kontribuas kaj luktas por pli justa mondo por homaj rajtoj, kontraŭ mortopuno kaj torturo, por solidara kaj demokratia mondo kaj kontraŭ liberala tutmondiĝo, por demokratia socialismo kaj kapitalismo. Tiusence, ĝi tute ne estas neŭtrala asocio.

Novaj kamaradoj aldoniĝis al nia komitato, kiu enhavas nun 13 homojn. Ni ratifis unuanime kontrakton jam subskribitan kun Espéranto-France de nia prezidanto. Ni decidis, ke nia venonta ĝenerala kunveno okazos en Greziljono.

Mi ne povos fini tiun parton sen danki niajn gastigantojn Suzanne Bourot kaj Georges Lagrange, kiuj tiel efike kaj afable mastrumis nian restadon. Ankaŭ kiel ne mencii nian belegan kulturan vesperon starigitan de junulara ensemblo de gitaristoj kaj kantistoj Lino Markov, Guillaume Ternant kaj Vincent Deleu.

La sekvan semajnfinon, FET partoprenis en Interasocia Kongreso okazinta en Strasburgo. Datproksimeco kun nia Ĝenerala kunveno malebligis partoprenon de FET-anoj ne tiu kongreso kaj en ĝiaj programeroj.

Tiu kongreso multe pli bone organiziĝis ol lastjare. Loĝado kaj servoj bonis. La kultura programo tre bonis : prelegoj de Georges Kersaudy. Koncerto de Môrice Bénin entuziasmigis ĉiujn. La ekskursa parto bone sukcesis (Strasburgo, Betschdorf, Alt-Koenigsburgo kaj Colmar). Multaj laborgrupo disvolviĝis (pri statuto, eksteraj rilatoj, gazetoj, KD-romo, ktp...). Sed mankis ankoraŭ sufiĉe da spaco por diskuti pri tutmovada agado kaj tro malmulta tempo dediĉiĝas al partoprenantaj asocioj.

Ĝenerala kunveno de Espéranto-France unuanime ratifis nian kontrakton kaj Vincent Charlot (kaj Robert Laudereau kiel anstataŭanto) reprezentos FET en Komitato de UFE ("Espéranto-France"). Reciproke, Jérôme Matthieu (Estrarano de Espéranto-France) reprezentos UFE en nia komitato (almenaŭ provizore. Ni tute bonvenigas lin. Tiel, nia asocio retrovas sian lokon sine de komitato de UFE, kies membro ĝi estis inter 1946 kaj 1952.

JEFO, GEE (instruistoj), FKEA (Katolikoj) kaj FET (Laboristoj) nun partoprenas en komitato de E-France.

Claude Longue-Épée iĝis prezidanto de "Espéranto-France" kaj multaj "junuloj" eniris komitaton de "Espéranto-France".

Venontjare, kiel ni, Espéranto-France kunvenos en Greziljono. Nia komitato certe konsideros tiun bonan situacion por pli bone partopreni en preparado kaj sukcesigo de la venonta interasocia kongreso.

Ni tre ĝoje kaj entuziasme eksciis, ke SAT-Amikaro akceptis la principon de komuna kongreso kun UFE en 2005 en Bulonjo ĉe Maro por la centjariĝo de la 1-a UK. Ni denun preparos tiun kongreson por efika kaj multnombra partoprenado.

Fine, sed ne laste, ni salutas la kampanjon de "Esperanto-France" al politikistoj, kiu alvenis al sukceso ĉe Franca Komunista Partio, Maldekstraj Radikaluloj kaj Jacques Chirac. Ni partoprenis aktive en ĝi kaj plidaŭrigos. Se ni sukcesos konvinki Socialistan Partion, ni povas vere esperi enkondukon de Esperanto en bakalaŭron.

Tio kompreneble aldoniĝas plian etan kialon al nia voĉdono kontraŭ Le Pen la 5-an de Majo !

Fédération Espérantiste du Travail
115 rue Béranger F-92320 Chatillon